Personvernerklæring

Behandling av dine personopplysninger i

-             Major og advokat Eivind Eckbos Legat (org.nr. 958 542 410)
 
eller datterselskapene:
-             Forenede Industrier Holding AS (org.nr. 998 883 563)
-             Forenede Industrier Shipping AS (org.nr. 998 911 087)
-             Forenede Industrier Finans AS (org.nr. 917 787 344)
-             Forenede Industrier Eiendom AS (org.nr. 998 911 060)  
-             Forenede Industrier AS (Forina) (org.nr. 911 757 796)

(heretter kalt EL-konsern) er underlagt personopplysningsloven og tilhørende krav til informasjonssikkerhet.

Når du bruker nettsiden vår, er leverandør eller leietaker hos oss, søker om støtte fra Eckbos Legat eller tar kontakt med oss av andre årsaker, vil EL-konsern behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er EL-konsern v/angitt organisasjon, v/forretningsfører Ræder Bing advokatfirma AS (heretter Ræder Bing), org. nr. 919 100 265 ved advokat Fredrik Ottesen.

Kontaktinformasjonen til oss er:

Adresse:            Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Postadresse:   Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo
E-post:                mail@eckbos-legat.no
Telefon:              23 27 27 60

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvernansvarlig Hilde S. Kristensen på hsk@raederbing.no

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 • Søknader om støtte: - Navn, epost, adresse, telefonnummer, personnummer og andre personalia som sivilstand, økonomisk informasjon, utdanning og andre personopplysninger som ansees relevant for vår behandling av søknaden. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg eller på din anmodning. 

  Ved behandling av enkelte søknader kan det i tillegg være behov for behandling av sensitive personopplysninger (opplysninger om helse, genetiske- eller biometriske opplysninger, rase- eller etnisitet, politisk, religiøs og filosofisk oppfatning, fagforeningsmedlemskap, seksuelle- og straffbare forhold, jf. GDPR artikkel 9 og 10). Vår behandling av slike opplysninger skjer på grunnlag av uttrykkelig samtykke fra deg. 

  Vi kan i enkelte tilfeller publisere artikler med navn og bilde i forbindelse med tildeling av støtte på legatets nettsider.  Publiseringen skjer på grunnlag av samtykke.

 • Utleie, feste- og andre leieavtaler: Navn, epost, adresse, telefonnummer, personnummer, eller relevant økonomisk informasjon, legitimasjon og andre personalia som måtte være relevante i forbindelse med oppfølging av ditt personlige leieforhold. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg eller på din anmodning.

  Vi vil også behandle personopplysninger som navn, telefonnummer og epost dersom du er ført opp som kontaktperson hos selskaper og andre organisasjoner. Behandlingen skjer på grunnlag av berettiget interesse eller etter avtale.

 • Leverandører og andre henvendelser: Navn, telefonnummer, epost og andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Vårt grunnlag for behandling av personopplysninger er i disse tilfeller berettiget interesse for oss til å følge opp henvendelser vi måtte få, eller det kan være på grunnlag av en avtale.
 • Oppfylle rettslige forpliktelser: Navn, adresse, telefonnummer, epost, personnummer og kontonummer. Behandlingen skjer på grunnlag av lovpålagte plikter og vil typisk gjelde innrapportering til myndighetene.
 • Cookies: For bedre brukeropplevelse på våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Cookies benyttes for å skille ulike sesjoner fra hverandre og lagrer informasjon om brukeren for å kunne benytte systemet riktig. Tidspunkt for opprettelse blir lagret. Vårt grunnlag for behandling av personopplysninger er i dette tilfellet interesseavveining. Opplysningene kan benyttes til analyse. Det er ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson og vi deler ikke data med tredjepart. Cookiene slettes når sesjonen avsluttes, typisk når nettleseren lukkes.

2. Deling av personopplysninger med andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Når det gjelder utleie av visse eiendommer med flere leietagere, vil informasjon om navn, telefon og epost til leietagerne kunne bli i distribuert til øvrige leietakerne, slik at man kan gjøre nødvendige interne avtaler direkte.

EL-konsernet benytter databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. For de enkelte typer behandling av personopplysninger innebærer dette at vi beholder opplysningene i følgende tidsperiode:

 • Søknader om støtte:
  Søknader fra organisasjoner som er innvilget støtte: Slettes etter 8 år (fra innlevert sluttrapport)
  Søknader fra privatpersoner som er innvilget støtte: Slettes etter 5 år (fra vedtaksdato eller ev. sluttrapport)
  Søknader som har fått avslag: Slettes 1 år etter vedtaksåret.
  Søknader som er avvist: Slettes årlig.
  Søknader som er trukket: Slettes to ggr årlig.
  Lagringstid er bl.a. begrunnet i at tidligere støtte og tilbakemelding er et moment for ev. ytterligere støtte.
 • Utleie, feste- og andre leieavtaler: Personopplysninger vil bli oppbevart så lenge avtaleforholdet varer. Etter avslutning av leieforholdet vil slike opplysninger lagres i 10 år, idet vi må ha slik dokumentasjon tilgjengelig ved eventuelle krav eller tvister etter leieforholdets avslutning.
 • Leverandører: - personopplysninger og kontaktinfo.vil bli oppbevart i henhold til krav i bokførings- og regnskapslovgivning.
 • Andre henvendelser: - personopplysninger og kontaktinfo. vil bli oppbevart så lenge det ansees nødvendig for oppfølging av forholdet, men ikke lengre enn 10 år fra henvendelsen.
 • Oppfyllelse av rettslige forpliktelser: - personopplysninger i forbindelse med regnskapsføring og innrapportering til myndighetene mv., oppbevares i henhold til gjeldende regnskapslovgivning som pt. er 5 år etter utløpet av regnskapsåret forholdet gjelder.

Vi gjør oppmerksom på at sletting av personopplysninger skjer en gang per kalenderår slik at det kan være mindre avvik i lagringstiden.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet så langt dette er mulig. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på epost: mail@eckbos-legat.no eller sende oss et brev på overnevnte adresse. Vi ber deg oppgi ditt navn, hvilken relasjon du har til oss og hva slags type rettighet du ønsker å gjøre bruk av. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss dersom vi behandler personopplysninger på grunnlag av samtykke. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å henvende deg til oss på epost: mail@eckbos-legat.no

Det gjøres oppmerksom på at ditt krav om sletting og/eller trekking av et eventuelt samtykke vil måtte vurderes opp mot våre øvrige forpliktelser, og kan medføre at vi ikke kan etterkomme ditt krav helt eller delvis. Dette kan være retningslinjer for oppbevaring av dokumentasjon, kvalitetssikring og oppfølging, krav iht. lovgivning mv.  Dersom vi ikke kan etterkomme ditt krav om sletting, helt eller delvis, vil du motta en begrunnelse for dette.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.